Nedmontering av vindkraftverk och efterbehandling

Det finns flera saker att tänka på när man monterar ned ett vindkraftverk och det handlar om fler faktorer än själva återställningen av platsen. Redan när man prövar tillståndet för vindkraftsanläggningar så bör det inkludera frågor vad gäller nedmontering och borttagande. Man bör också se till så att det finns en ekonomisk säkerhet som gör att det finns incitament att montera ned vindkraftverket på ett korrekt sätt. Det första man bör göra är att kolla på de material som kraftverket består av och ifall dessa kan återvändas, för att på så sätt minska föroreningsrisken. Tyvärr brister det ofta i ett tidigt skede när man ska montera ned kraftverket. Det kostar i snitt 570 000 – 700 000 svenska konor att säkerställa en legitim nedmontering, vilket är långt mycket mer än många förväntat sig. Då får man ha i åtanke att de krav som finns på efterbehandlingen av nedmonteringen i dagsläget är relativt lågt ställda.

Nedmontering av vindkraftverk, vem står för kostnaden?

Ett vindkraftverk har spelat ut sin roll efter cirka 10-20 år och det är då markägarens ansvar att sköta nedmonteringen. Privata markägare hyr ofta ut sin mark till företag som producerar och sköter driften av vindkraftverk. Markägaren kan då ha skrivit i avtalet att det är deras ansvar att också sköta nedmonteringen. Problemet är att det är ofta kommunen som sköter nedmonteringen och de har inget intresse av att bestämma vem som ska stå för slutkostnaden, det fakturerar i de flesta fallen markägaren för arbetet. Markägaren kan då vidarefakturera vindkraftbolaget som bör stå för kostnaden. Det har dock hänt att de inte vill betala eller att företaget gått i konkurs. Man får ha i åtanke att 10-20 år är en lång tid och mycket kan hända under den tiden. För markägaren som i vissa fall är en privatperson innebär detta en katastrof då nedmonteringen kan innebära en personlig konkurs. Myndigheterna har här ett större ansvar att informera markägare om vad det innebär att arrendera ut sin mark till vindkraftbolag. Även större bolag som äger mark känner inte helt till vilka regler det är som gäller.

Staten har ett större ansvar

Redan 2008 skrevs en rapport som var beställd av Energimyndigheten där man krävde att staten måste säkerställa att vindkraftsbolagen tar sitt ansvar vad gäller nedmontering. Skribenten av rapporten var mycket kritisk till att riktlinjerna gällande ansvarsfrågan var så vaga. Rapporten fick dessvärre inte någon större uppmärksamhet och Energimyndigheten menade att den i princip bara lades i en skrivbordslåda. Man menar att det är ingen som vill ta ansvar för kostnaderna relaterade till vindkraftverken då man vill främja den gröna ekonomin. Detta med tanke på att man alltid talar om grön ekonomi som något som alltid är ekonomiskt försvarbart och man vill därför inte stå i vägen för vindkraftsutbyggnaden. Man kan då ställa sig frågan varför riktlinjerna gällande vindkraftverk är så vaga när så mycket annat har väldigt klara säkerhetsriktlinjer. Exempelvis är obligatorisk ventilationskontroll av fackman något som alltid måste utföras inom exempelvis industrin. Dessa kontroller utförs egentligen inom alla olika områden i samhället och det bör således också vara obligatoriskt med klara riktlinjer för vindkraftverk.