Så fungerar vindkraft

Vårt globala energibehov har stadigt ökat ända sedan industrialiseringens dagar och i många länder pågår det nu febrila undersökningar för att se vilka energiformer som kan tillgodose vårt behov även i framtiden. Även om vi lyckas producera tillräckligt mycket energi i dag kommer vi nämligen behöva anpassa oss till förändrade omständigheter i framtiden. Problemet ligger i att en stor del av vår energiproduktion kommer från så kallade fossila bränslen, vilket innebär att de är ändliga och kommer att ta slut. Dessa ämnen bidrar också till växthuseffekten, vilken kan komma att ha förödande konsekvenser för ekosystemet i stort.Så fungerar vindkraft 2

 

Ett sätt att motverka dessa negativa effekter är att hitta nya energiformer, där vindkraft har blivit till en viktig del i den nya, rena energiproduktionen. Medan de ännu inte har möjlighet att förse oss med all energi som vi behöver – vilket gör att det än i dag finns kolgruvor och kärnkraftverk öppna – har vindkraftverk blivit symbolen för möjligheterna som ren energi betyda. Det innebär också att många länder har valt att satsa på vindkraften genom att bygga vindkraftverk på väl valda platser för att höja energiproduktionen så mycket som möjligt. Förhoppningen är att det inom ett tiotal år ska gå att producera merparten av vår energi från rena energikällor.

 

Vindkraften är dock behäftad med vissa problem som gör att det måste kompletteras av andra energikällor för att kunna möta våra krav. Eftersom vindkraften behöver energin som vinden genererar kan det inte fungera när det är vindstilla, vilket gör det till en opålitlig energikälla på egen hand. Ett sätt att råda bot på det är att använda sig av andra energikällor i kombination med vindkraft, exempelvis solkraft. Det gör att chansen ökar för att energi kan framställas när fler än en energikälla samverkar. Vindkraften har fördelen att dess vindkraftverk kan placeras i områden där det ofta blåser, vilket också gör det lättare att framställa energin.

 

Vindkraftens begränsningar gör att den är särskilt lämpad för att alstra energi i områden med mycket blåst – som i anslutning till hav – medan den är betydligt mindre effektiv i lä. Även om mycket har skett med vindkraftens utveckling kommer det att dröja innan den kommer ikapp andra energiformer i form av energialstring och prestanda. Där har fossila bränslen ännu ett försprång, vilket inte minst märks i drivmedel för fordon som nästan uteslutande drivs av bensin och diesel. För att öka prestandan ytterligare kan man köpa en dieselbox som ser till att höja bilens prestanda.