Havsbaserad vindkraft

Vindkraft räknas som en miljövänlig energikälla. Inte nog med att vindkraften är förnyelsebar, den ger heller inga utsläpp med negativ klimatpåverkan. I framtiden kommer vi att behöva utveckla våra förnyelsebara energikällor och tillgodose en större del av vårt energibehov genom dem. I relation till vad det kostar att bygga vindkraftverk genererar vindturbiner förhållandevis mycket el, särskilt om man ser till all den el som produceras under vindkraftverkets förväntade livslängd. I den här texten ska vi titta lite närmre på vindkraftverk ute till havs. En metod som har både för och nackdelar jämfört med konventionell vindkraft.

Problem med havsbaserad vinkraft

fler vindkraftverk i norrland ställer krav på nya och bättre kraftledningar. När det gäller vindkraftverk som placeras på havet, lång bort från land, är ledningarna för överföring av den ström som produceras ett av de stora problemen. Dessa ledningar måste dras över, genom eller under öppet hav. Ofta väldigt långa sträckor och till stora kostnader. Det är också dyrare att konstruera vindkraftverk ute till havs än att placera dem på land. Även underhållet är mer komplicerat och kostsamt. Vindkraft till havs riskerar, på grund av detta, att ge mindre el i förhållande till vad den kostar att producera, än konventionell vindkraft på land.

Fördelar med havsbaserad vindkraft

Många som bor i närheten av vindkraftverk placerade på land menar att de utgör ett störningsmoment såväl visuellt som beträffande ljud. Vinkraftverk generera ett buller som det är svårt att kompensera för. Ute till havs bor det inga människor som kan få problem med detta. Dessutom är vindförhållandena ofta mer gynnsamma ute på öppet hav och det är därför möjligt att bygga vindkraftverk som genererar mer ström. Haven innebär även att utvecklingspotentialen för vindkraftverk är mycket stor. Detta är en energikälla som på allvar kan hjälpa oss att minska vårt behov av förbränning av fossila bränslen och annan miljöfarlig elproduktion.